Przewodnik po okolicy

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego lokali, położonych w budynku mieszkalnym  w Piechowicach 58-573 , przy ul. Nadrzecznej 9

2.      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a.      Cena najmu – całkowity koszt wynajmu lokalu w najmie dobowym,

b.      Lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do krótkoterminowego wynajmu

c.       Najem – oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie

d.      Najem dobowy – najem trwający maksymalnie do 31 dni

e.      Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu Lokalu

f.       Wynajmujący – Spółka dokonująca wynajmu Lokali.

 

§ 2. REZERWACJA

1.      Rezerwacji Lokalu można dokonać:  

a.      drogą mailową  na adres : rezerwacje@szwajcarski-dworek.pl

b.      za pośrednictwem strony internetowej http://www.szwajcarski-dworek.pl

c.       drogą telefoniczną + 48 510 042 954 od poniedziałku do soboty od  godz. 9,00 – 20,00 w niedzielę od 10,00 do 18,00

2.      Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu
i wyjazdu, numer apartamentu, dane kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu.

3.      Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej stanowiącej 30% ceny Najmu Lokalu za cały planowany okres najmu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia mailowego przez Wynajmującego dostępności Lokalu i wskazaniu Najemcy wysokości opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna powinna zostać wpłacona przelewem bankowym na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy.

4.      Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny Najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem Ceny Najmu (o ile całość kwoty nie została wpłacona), należy uiścić nie później niż  2 dni robocze przed rozpoczęciem Najmu, przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wynajmującego. Bank PEKAO SA :  04 1240 1301 1111 0010 4290 5933 lub na miejscu w obiekcie.

5.      Nieuiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej, bądź pozostałej Ceny, zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, skutkuje uznaniem rezerwacji za anulowaną.

6.      W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Najmu Lokalu, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego została uiszczona lub w inny wskazany przez Najemcę sposób. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia planowanego rozpoczęcia Najmu Lokalu opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.

7.      Anulowania rezerwacji można dokonać:

 

a.      drogą mailową na adres : rezerwacje@szwajcarski-dworek.pl

8.      Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18

 

 

 

§ 3. ZAKWATEROWANIE

 

1.       Doba od godz. 15:00 do godziny 11:00.

2.      Odbiór kluczy jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15:00 do 20:00
w recepcji obiektu, późniejszy dojazd musi być uzgodniony z Właścicielem.

3.      Opuszczenie najętego Lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 11:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą
w wysokości 100 zł za każdą kolejną , chyba że dłuższy pobyt nie podlegający opłacie został wcześniej ustalony z Właścicielem.

4.      Opuszczając Lokal Najemca zobowiązany jest poczekać na recepcji aby Wynajmujący mógł skontrolować stan lokalu.

5.      Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport) czytelnie wypełnić kartę meldunkową.

6.      Jeżeli w trakcie najmu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób wspólnie z nim zajmujących Lokal, spowodowane zostaną szkody w Lokalu lub częściach wspólnych nieruchomości, Najemca zobowiązuje się do pokrycia na rzecz Wynajmującego kosztów napraw  wyrządzonych przez Najemcę szkód  lub wymiany rzeczy.( spisanie protokołu szkód)

7.      Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu
z Najemcą.

8.      W dniu rozpoczęcia Najmu Najemca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

 

1.      Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu.

2.      W najętym Lokalu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA tytoniu oraz PALENIA ŚWIECZEK.

3.       Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę, która złamała zakaz - kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł , informujemy, że w mieszkaniach i w częściach wspólnych  budynku  zainstalowane są czujki dymu (system przeciwpożarowy) Na każdym piętrze w wyznaczonym miejscu znajdują się gaśnice.

4.      Części wspólne i ogólnodostępne są MONITOROWANE, również w obrębie budynku i basenu.

5.      W Budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje CISZA NOCNA

6.      W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Najemcę gdzie Właściciel zwrócił już uwagę o dostosowanie się do zasad najmu , wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych dni rezerwacji bez zwrotu kosztów najmu.

7.      Lokale oddane w Najem są w pełni wyposażone i zinwentaryzowane.

8.      W najętym Lokalu mogą przebywać jedynie osoby które zarezerwowały lokal.

9.      Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

10.   .Korzystanie ze strefy SPA oraz basenu obowiązuje oddzielny regulamin dostępny w apartamencie.

11.   Przedłużenie pobytu w Lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania Najmu Lokalu. Akceptacja warunków przedłużenia pobytu, wiąże się z koniecznością zapłaty.

12.   W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Lokalu o każdej porze.

13.   W przypadku naruszenia Niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując umówioną Cenę Najmu.

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

1.      W Cenę Najmu dobowego, trwającego powyżej 7 dni wliczona jest dodatkowa wymiana  ręczników i pościeli

2.      Dodatkowe sprzątanie Lokalu lub jedynie wymiana ręczników i pościeli jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii Wynajmującemu lub w recepcji obiektu oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty

-sprzątanie lokalu       100 zł

-wymiana pościeli       60,00 zł / łóżko

-wymiana ręczników  20,00 zł / osoba

3.      Wraz z najmem lokalu Najemcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego korzystania z miejsca na parkingu zewnętrznym na terenie nieruchomości .

4.      Za osoby nieletnie przebywające w najętym Lokalu odpowiadają osoby pełnoletnie, biorąc na siebie całą odpowiedzialność.

5.      Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Lokalu oraz znajdujących się
w nim urządzeń technicznych, które powstały z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób przebywających w Lokalu wraz z Najemcą.

6.      Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody.

7.      W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy lub pilotów do bramy wjazdowej, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w kwocie:

              450 zł   -   za zgubienie kompletu kluczy, pilota i czipu

8.      Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej  jest konieczne przy pełnym kontakcie wzrokowym oraz tylko i wyłącznie przy jej bezpośredniej bliskości ( zakaz używania pilota do otwierania bramy z okien apartamentów lub ogrodu) ZAGROŻENIE KOLOZJI

 

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 

1.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę do Lokalu.

2.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. 

3.      Najemca  poinformowany  jest o korzystaniu z użytkowania lokalu, części wspólnych ,strefy SPA, basenu oraz ogrodu gdzie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności związanej z uszczerbkiem na zdrowiu najemcy.

4.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego na terenie obiektu.

5.      Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę Lokalu na inny Lokal o tym samym lub wyższym standardzie, za umówioną Cenę Najmu bez uprzedniego informowania Najemcy.

6.      Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym Lokalu, jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego, umówionego korzystania z najętego Lokalu.

 

 

 

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 33 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą RODO Najemca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, które w związku z zawarciem umowy najmu Lokalu udostępnił Wynajmującemu w celu niezbędnym dla wykonania postanowień Umowy.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

2.      Wynajmującemu przysługuje w każdym czasie prawo do zmian regulaminu ,bez zgody Najemcy

3.      Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.

 

 

BAWARIA SPÓŁKA CYWILNA

NADRZECZNA 9

PIECHOWICE 58-573

 

NIP 611 271 69 71